آقای پلیس

یاد ایام

موضوع کلاس نقاشی این هفته در مدرسه

When I grow up,I want to be a ....

Policeman with a talky walky

هر کدام از بچه ها یک شغل را انتخاب کرده بودند و آرش نظرش فعلاً رو پلیس شدن است. وقتی خیلی کوچولو بود و ازش میپرسیدیم دوست داشت قصاب بشه. باز خداراشکر کمی سلیقه اش عوض شده زبان

/ 0 نظر / 7 بازدید