آرش در پارک

دیروز وقتی آرش را از مهد برداشتم، رفتیم پارک نزدیک دانشگاه و آرش کلی بازی کرد.

طناب بازی

سرخوردن از میله

طناب بازی

الله کلنگ بازی

سرسره بازی

توپ بازی

بعد با بابائی رفتیم خرید که وروجک کل مدت خرید بغل من یا باباجلال خواب بود. خواب

/ 0 نظر / 5 بازدید