اولین پست سال 1393

برایت رویاهایی "آرزو" میکنم تمام نشدنی !!!
و "آرزو"هایی پرشور که از میانشان چندتایی برآورده شود
برایت "آرزو" میکنم که دوست داشته باشی آنچه را که باید دوست بداری
و فراموش کنی آنچه را که باید فراموش کنی 
برایت شوق "آرزو" میکنم
آرامش"آرزو" میکنم
اما بیشتر برایت "آرزو" میکنم که خودت باشی..."آرزوی من"

سال نو مبارک قلب

/ 0 نظر / 4 بازدید