کیف مدرسه

شمارش معکوس مدرسه رفتن آقای آرش خان شروع شده.  سه شنبه  این هفته روز اول مدرسه خواهد بود. دیروز دو تایی رفتیم کیف و جامدادی و ... خریدیم. از قبل تاکید کرده بود که فقط Turtles Ninja میخواهد. اول رفتیم Baby Shop که فقط یکی از لاک پشتها روی کیف بود برای همین مورد قبول واقع نشد. بعد رفتیم کارفور که ست کامل داشت  (کیف چمدانی، جامدادی، کیف کوچولو، قمقمه آب و ظرف غذا و مداد و پاک کن و ...) خریدیم.

بعد از خودش نوبت پارسا و پویا رسید که آنها سفارش هالک و اسپایدرمن داده بودند. ست هالکش قشنگ نبود. با کلی چک و چونه و مشورت آرش با پارسا در نهایت به خرید لاک پشتهای نینجا و اسپایدرمن برای پارسا و پویا رسیدیم.

از دیشب تا حالا صد دفعه کیف را چیده و خالی کرده ابله کیفش درست اندازه خودش است و اصرار داره که حتماً مثل کوله پشتی ازش استفاده کند. هزار تا هم آت و آشغال داخلش گذاشته. متفکر یادش به خیر. یک زمانی ما هم دقیقاً همین احساس را داشتیم. یادمه که با الهه می نشستیم و با حوصله و دقت کل دفترهای مدرسه را یک خط یا دو خط، خط کشی میکردیم، جلد میکردیم و ...

وروجکی که از خستگی پشت ماشین خوابش برده

پ.ن: فردا بی حرف پیش میریم لباسهای فرم مدرسه را میخریم.

/ 0 نظر / 8 بازدید