ّFinal Round of Oaks Club Championship

آخرین دور مسابقات داخلی باشگاه Oaks روز جمعه برگزار شد. هر شناگر 5 مسابقه می‌توانست انتخاب کند که آرش 50، 100 و 200 پروانه و 50 و 100 کرال سینه را انتخاب کرده بود.

در هر سه مسابقه‌ی پروانه اول شد و در هر دو مسابقه‌ی کرال سینه هم سوم شد.در مجموع 92 امتیاز فینا کسب کرد.


رکوردها:


50 متر کرال سینه- رکورد ورودی: 30.47 - رکورد کسب شده: 30.94 - افزایش رکورد: 0.47 ثانیه

100 متر پروانه- رکورد ورودی: 1.13.31 - رکورد کسب شده: 1.12.14 - بهبود رکورد: 1.17 ثانیه

50 متر پروانه- رکورد ورودی: 32.50 - رکورد کسب شده: 32.73 - افزایش رکورد: 0.23 ثانیه

100 متر کرال سینه- رکورد ورودی: 1.09.41 - رکورد کسب شده: 1.08.32 - بهبود رکورد: 1.09 ثانیه

200 متر پروانه- رکورد ورودی: 3.15.15 - رکورد کسب شده: 2.50.04 - بهبود رکورد: 25.11 ثانیه

از آخرین باری که 200 متر پروانه را انجام داده بود فکر کنم یک سالی گذشته بود برای همین رکورد قبلی‌ش دیگر برای شرکت در مسابقات رسمی معتبر نبود.

با این حساب در مجموع هر سه دوره مسابقاتی که برگزار شد در رده‌ی سنی خودش شناگر سوم شد. مراسم اهدای مدال‌ها و جوایز هفته‌ی آینده برگزار می‌شود.

/ 0 نظر / 463 بازدید