امتحانات دوره ای

از فردا اوّلین سری امتحانات دوره ای آرش شروع میشه. اوّلین امتحانش هم مثل همیشه انشاء انگلیسی است. 

یک اتفاق خوبی که این روزها افتاده اینه که آرش Nanny دار شده!!!

در واقع یک خانم فیلیپینی مطمئن به اسم میس جنی پیدا کردیم که از ساعت 4 تا 7 که من از سر کار برسم، میاد و از آرش مراقبت میکنه، ناهارش را میده و ... کمی هم در کارهای خونه به من کمک میکنه.

اینطوری هم آرش از سرگردانی در دانشگاه نجات پیدا میکنه، هم باباجلالش یک نفس راحت میکشه و از شر شیطونی های آرش در محل کارش راحت میشه و هم من کمی کارهام سبک میشه و وقت بیشتری پیدا میکنم. فعلاً دو سه روزه که داره میاد و باید ببینیم چطور پیش میره.

/ 0 نظر / 7 بازدید