آتش بازی سال نو

دوشنبه صبح با احساس سرماخوردگی از خواب بیدار شدم، به روی خودم نیاوردم. بعد از صبحانه اول رفتیم مدینه جمیرا. کمی چرخیدیم و از هوا و منظره های زیبای آنجا لذت بردیم.

و

و

آرش و دندانهای یکی بود یکی نبود مرتب خرگوشیش چشمک

بعد برای ناهار جای همگی خالی رفتیم رستوران BOB's در JBR. بعد چند دقیقه ای رفتیم کنار دریا.

و

یواش یواش دیگه سنگین تر شدم. برگشتیم خانه. دوش گرفتم و کمی استراحت کردیم. بعد تصمیم گرفتیم بریم دبی مال برای تماشای آتش بازی.

هشت رفتیم ماشین را ابن بطوطه پارک کردیم و با مترو رفتیم دبی مال.

دفعه اوّل و آخری بود که تو این جور مراسم شرکت کردیم. خیلی شلوغ و بهم ریخته بود و به طور کامل هم نتونستیم از زیبایی مراسم شب سال نو لذت ببریم.

مراسم که تمام شد یک ساعتی پیاده روی کردیم تا رسیدیم به ایستگاه مترو و با مترو برگشتیم ابن بطوطه. ماشین را برداشتیم و دو بود که خسته و هلاک و مریض احوال رسیدیم خانه.

/ 0 نظر / 5 بازدید