آرش و انگلیسی

یکی دو روز است که انگلیسی صحبت کردن آرش به طرز چشمگیری بهتر شده. این روزها بزنم به تخته با شوق و ذوق میره مهدکودک و حسابی لذت میبره.

- امروز از مهد که آمد، یک بطری آب کوچولو روی میز بود. ازمن پرسید مال کیه؟ من هم گفتم: نمیدونم. بطری را برداشت و رفت سراغ Security دانشگاه و مکالمه اش با او خیلی بانمک بود.

  • آرش: Excuse Me؟ سوال  Did you see a baby around here
  • نگهبان: No, Not today
  • آرش متفکر: Look at this. This is a small bottle and It is for a baby
  • نگهبان: May be

بعد بدو بدو رفت دانشگاه را بگرده تا یکی هم قد خودش پیدا کنه و مشغول شیطنت بشه. آخر هم پیدا کرد. زبان

- دو سه روز پیش وارد مرکز خرید Marina Mall شدیم. نگهبان پارکینگ، مسیر را نشان میداد. آرش با شیطنت گفت: I know how to go از خود راضی

- اینم اثر هنری آقای آرش خان

Three Snowmen (سه تا آدم برفی)

/ 0 نظر / 6 بازدید