ديشب عمو مسعود و زن عمو (مهين خانم) از آلمان آمدند. 06.gifوروجكهاي ما سالن فرودگاه را روي سرشان گذاشته بودند. سه تايي با هم ديگه از اينور به آنور  و من و جلال و الهه و ... هم دنبالشون در حال دويدن بوديم.

آرش يكسره تا پارسا يا پويا از جلوي چشمش كنار ميرفتند ميگفت:‌ پارسا كجا اِ اِ اِ اِ اِ ؟!  پويا كجا اِ اِ اِ اِ اِ ؟! يك كمي هم چون مريض بود و گلودرد و ... داشت بداخلاق بود و يكجورايي هيچكس را جز پارسا و پويا تحويل نگرفت. 33.gif

آقا پارساي پمپلو

پويا خانم خپلو!!

عسلك مامان 

پارسا و آرش

/ 2 نظر / 11 بازدید
آزاده حقیقت پناه

چشمتان روشن مسافرا اومدن.مطمئنا با وجود شما و۳تفنگدار خوشگل خيلی خيلی خاطره خوبی از اين سفر در ذهنشان به يادگار می ماند

سهند

uuuuuuuukhey! che nokhode khoshgeli!