گزارش سفر = شماره سه

سه شنبه شب منزل نورا خانم و نوشین جون اینا مهمانی بود که خیلی خوش گذشت.

چهارشنبه شب منزل مامانی ثریا مهمانی بود و آرش که حسابی با نوشین جور شده بود، یکسره باهاش بازی کرد.

پنج شنبه شب منزل عمه شراره اینا مهمان بودیم. آرش و بردیا با هم تا آنجا که میشد، شیطنت کردند.

جمعه ناهار منزل پرستو جون اینا مهمان بودیم که مجدداً آرش و بردیا شیطنت را از سر گرفتند.

/ 0 نظر / 6 بازدید