آرش، مهد، پارک

آرش یواش یواش داره به مهدش عادت میکنه.از خود راضی دیگه راجع بهش صحبت میکنه بدون اینکه بغض بکنه. عصرها که میرم دنبالش شاد و خندانه و کلی چیزهای جدید یاد گرفته ولی هنوز صبحها که میبرمش گریه میکنه و دائم تکرار میکنه که مامان زود بیا! یک بیایی ها! زود بیا باشه؟ دو نیایی ها! یک بیا. خداحافظ  دل شکسته بوسی میفرسته و گریان با مربیش میره. (البته بعد از اینکه جملات بالا را 10 دفعه یا بیشتر تکرار میکنه)

آرش در مهد

هر روز بعد از مهد میاد دانشگاه بعد هم با سرویس با من و بابا جلال برمیگرده خانه. قبلش یا میریم خرید یا پارک تا سرش گرم بشه و کمتر بهانه‌گیری کنه.

/ 0 نظر / 5 بازدید