پست های ارسال شده در مهر سال 1385

زندگی چيست؟ گل زردی است بنام؟......عشق آينه شكسته ای هست بنام؟........دل مرواريد غلطانيست بنام؟.......اشك خطر نامعلومی است بنام؟....سرنوشت فرياد انسان است بنام؟.....سكوت اما در ميان اين زيباترين كلمه؟...... عشق زشت ترين كلمه؟....بی وفايی پاك ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 68 بازدید
                        از دشمني تا دوستي                           يك لبخند  از جدايي تا پيوند                                  يك قدم از توقف تا پيشرفت                               يك حركت ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 67 بازدید