گزارش سفر دالتونها - قسمت اول

دالتونها

حمعه صبح قرار بود مهمانان عزیز ما ساعت 7:30 بیان که هواپیما دو ساعت تاخیر داشت و حدود ساعت 12 رسیدند. تا کارها انجام بشه و بیان بیرون درست 2 بعدازظهر شد. آرش هزار و هشتصد دفعه پرسید که کی میان؟!!!!

آرش و باباجلال در فرودگاه دبی در انتظار آقایون دالتونها و خاله الهه و مامانی ثریا

گزارش تصویری روز اول

دالتونهای شیطونک - امارات مال

دالتونهای ناقلا - توپ گردون بپر بپری - امارات مال

دالتوهای آتش پاره - اسکی دبی - امارات مال

دالتونهای زلزله - امارات مال

گزارش تصویری روز دوم

دالتونهای بلا - محوطه بازی - Outlet Mall

با توجه به تجربه ای که روز اول به دست آوردیم، روز دوم قبل از هر کاری بچه ها را سپردیم به قسمت بازی، بعد خودمان رفتیم دنبال خرید. چشمک

/ 0 نظر / 7 بازدید