مسابقه شنا

جمعه صبح مسابقات شنای پایان این ترم برگزار شد. آرش در چهار مسابقه شرکت داشت که از نظر سن و سال و قد و قواره خیلی کوچولوتر از بقیه بود.

در گروه خودش در مسابقه شنای پروانه نفر اوّل، در کرال سینه و قورباغه نفر دوّم و در کرال پشت نفر سوّم شد.

بعد از پایان مسابقه، یک جشن کوچولو با همکاری همه مامان و باباها برگزار شد و بچه ها گواهی شرکت در مسابقه را از مربی شون سارا دریافت کردند و در نهایت از بین سی شناگر به نه نفر از شناگرها به تشخیص سارا هدایایی اهدا شد که آرش هم یکی از آنها بود و یک حوله از مربی ش هدیه گرفت.

/ 0 نظر / 10 بازدید