جشن و شمارش معکوس

پنجشنبه در مهد TLC جشن روز ملی امارات بود که شیطونکها حسابی لذت بردند.

میس جنت

Ms. Janette & Dancing Dinosaurs

حرکات موزون و پایکوبی

تمرینات موزون

صرف غذای ملی کشورهای مختلف که توسط مامان نی نی ها تهیه شده

و امّــــــا آخرین ساعات انتظار

/ 0 نظر / 6 بازدید