هفته امتحان

این روزها سخت درگیر امتحانات پایان ترم آرش هستم. ساعتهای ناهار را استفاده نمیکنم و به جاش ساعت 5 از شرکت در میام تا زودتر برسم خانه و از پس مرور سه چهار تا امتحان آرش بربیام.

امروز تا من برسم آرش درس فرانسه اش را تمام کرده بود. دوتائی شروع کردیم به مرور مباحث علوم که خیلی هم سخت بود. سیستم عصبی، سیستم گوارشی، انواع غذاها، مواد غذایی، چرخه های غذایی، بازیافت و ...

تقریباً 8 بود که دیگه علوم تمام شد و رفتیم سراغ Social Studies. تا کتاب را باز کردم آرش در کمال خونسردی گفت که صفحه 23 تا 26 کتابش نیست و گم شده!!!! این که چه حالی شدم در آن لحظه بماند!!! کلافه

تنها راهی که به ذهنم رسید این بود که سریع زنگ زدم به مامان یکی از همکلاسی هاش و خواهش کردم از آن صفحات برام عکس بگیره و با Whatsapp بفرسته. به سختی از روی عکسها این درس را هم مرور کردیم و ساعت 10 بود که دیگه کارمون تمام شد.

خلاصه که همچین پسر منظم، مرتب و بی خیالی داریم ما! متفکر 

نقاشی این هفته وروجک:

/ 0 نظر / 5 بازدید