اميد دل مامان

از دشمني تا دوستي                           يك لبخند 

از جدايي تا پيوند                                  يك قدم

از توقف تا پيشرفت                               يك حركت

از عداوت تا صميميت                            يك گذشت

از شكست تا پيروزي                             يك شهامت

از عقب گرد تا جهش                            يك جرات

از نفرت تا علاقه                                  يك محبت

از خست تا سخاوت                             يك همت

از صلح تا جنگ                                    يك جرقه

از آزادي تا زندان                                  يك غفلت

 عكسم را از نزديك ببين. آرش

/ 0 نظر / 6 بازدید